Algemene Voorwaarden

Onze kleine lettertjes

1) Energiekantoor.nl is een inkoopcollectief voor gas en stroom voor particuliere gebruikers alsmede zakelijke gebruikers (hierna: gebruikers). Energiekantoor.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een leveringscontract tussen enerzijds energieleveranciers en anderzijds gebruikers. Gebruikers nemen op eigen verantwoordelijkheid deel, of maken gebruik van informatie van Energiekantoor.nl. Er zijn geen deelnamekosten en informatie wordt vrijblijvend verstrekt, dat wil zeggen, het is de vrije keuze van een gebruiker om deel te nemen en zich te baseren op informatie van Energiekantoor.nl

2) Het is belangrijk dat u deze algemene voorwaarden zorgvuldig leest. De algemene voorwaarden van de door u gekozen energieleverancier zijn van toepassing op de diensten van de energieleverancier. Wij adviseren u deze algemene voorwaarden goed te lezen.

3) Energiekantoor.nl is geen partij bij de overeenkomst tussen een gebruiker en een energieleverancier. Energiekantoor.nl bemiddelt slechts bij de totstandkoming van een leveringsovereenkomst. Daarnaast levert Energiekantoor.nl service voor de gebruikers. De service bestaat uit het bemiddelen bij, het oplossen van problemen, hulp bij vragen en uitleg over de energiemarkt.

4) Energiekantoor.nl heeft een persoonlijke mening over de energiemarkt. Als het voordeel kan bieden een leveringsovereenkomst te wijzigen in een leverings-overeenkomst met een bepaalde contractduur, dan zal Energiekantoor.nl alle gebruikers individueel informeren en toestemming vragen tenzij de gebruikers daar al vooraf akkoord voor hebben gegeven.

5) Energiekantoor.nl behandelt alle gegevens van de gebruikers vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt door Energiekantoor.nl voor het gebruik van de service aan haar gebruikers. Energiekantoor.nl heeft een inspanningsverplichting een optimaal resultaat te halen. Energiekantoor.nl garandeert niet dat een door een gebruiker beoogd resultaat wordt behaald.

6) Energiekantoor.nl krijgt van de energieleveranciers een vergoeding voor administratie en organisatiekosten. Voor de gebruiker zijn er geen (verborgen) kosten. De gebruiker ontvangt door deelname aan Energiekantoor.nl een extra korting die of verwerkt is in de tarieven van de energieleverancier die gelden voor de gebruikers van Energiekantoor.nl.of tot uiting komt in extra mogelijkheden binnen de afgesproken voorwaarden met de energieleverancier die op dat moment levert.

7) Energiekantoor.nl is geen partij bij de leveringsovereenkomst tussen gebruiker en energieleverancier. Energiekantoor.nl is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor handelingen of nalaten van zowel gebruiker als energieleverancier. De rechten en verplichtingen van de energieleverancier en de gebruiker volgen uit de tussen die partijen te sluiten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Energiekantoor.nl is niet aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade geleden door gebruikers of energieleveranciers. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een gebruiker een leveringsovereenkomst af te sluiten via bemiddeling van Energiekantoor.nl

8) Op de relatie tussen de gebruiker en Energiekantoor.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen, die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen als het zakelijke aansluitingen betreft bij uitsluiting van andere rechtbanken uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Utrecht. Voor alle particuliere aansluitingen geldt dat deelnemers geschillen kunnen voorleggen aan de rechtbank het dichtst bij hun eigen woonplaats.

Translation of Dutch general terms and conditions

Important: Our agreement is based on Dutch law and therefore exclusively on the basis of the Dutch general terms and conditions above. This English translation is provided as a service and no rights can be derived from it.

1) Energiekantoor.nl is a purchasing collective for gas and electricity for private users as well as business users (hereinafter: users). Energiekantoor.nl mediates in the conclusion of a supply contract between energy suppliers on the one hand and users on the other. Users participate under their own responsibility, or use information from Energiekantoor.nl. There are no participation costs and information is provided without obligation, i.e. it is the free choice of a user to participate and to rely on information from Energiekantoor.nl

2) It is important that you read these terms and conditions carefully. The general terms and conditions of the energy supplier of your choice apply to the services of the energy supplier. We advise you to read these general terms and conditions carefully.

3) Energiekantoor.nl is not a party to the agreement between a user and an energy supplier. Energiekantoor.nl only mediates in the conclusion of a supply agreement. In addition, Energiekantoor.nl provides service for users. The service consists of mediating, solving problems, help with questions and explanation about the energy market.

4) Energiekantoor.nl has a personal opinion about the energy market. If it offers the advantage of changing a supply agreement into a supply agreement with a specific contract duration, Energiekantoor.nl will inform all users individually and request permission, unless the users have already given their prior consent.

5) Energiekantoor.nl treats all user data confidentially. The data will only be used by Energiekantoor.nl for the use of the service to its users. Energiekantoor.nl has a best efforts obligation to achieve an optimal result. Energiekantoor.nl does not guarantee that a result intended by a user will be achieved.

6) Energiekantoor.nl receives compensation from the energy suppliers for administration and organizational costs. There are no (hidden) costs for the user. By participating in Energiekantoor.nl, the user receives an extra discount that is either incorporated in the rates of the energy supplier that apply to the users of Energiekantoor.nl. supplies.

7) Energiekantoor.nl is not a party to the supply agreement between user and energy supplier. Energiekantoor.nl is therefore in no way liable for acts or omissions of either user or energy supplier. The rights and obligations of the energy supplier and the user follow from the agreement to be concluded between those parties and the general terms and conditions declared applicable thereto. Energiekantoor.nl is not liable for any direct or indirect damage suffered by users or energy suppliers. It is the user's own responsibility to conclude a supply agreement through the mediation of Energiekantoor.nl

8) Dutch law applies to the relationship between the user and Energiekantoor.nl. All disputes between the parties, which cannot be resolved amicably, can only be submitted to the Utrecht District Court to the exclusion of other courts if it concerns business connections. For all private connections, participants can submit disputes to the court closest to their place of residence.