Nieuws

Dynamische energietarieven - januari 2023

15 januari 2023

Dynamische energietarieven - januari 2023

De energietarieven zijn torenhoog en mensen zijn op zoek naar een goedkopere optie.

Dynamische energietarieven is zo’n optie, direct afgeleid van de dagelijkse energiebeurs en daarom vaak lager dan de tarieven die horen bij de variabele contracten die nu veel aangeboden worden.

Als service bieden we hier een uitgebreide notitie over dynamische energietarieven, die veel zoekwerk op internet uitspaart omdat alle aspecten in één document aan bod komen.

Wij regelen graag voor u een contract tegen dynamische energietarieven!

Met deze brief willen wij u zo goed mogelijk informeren, zodat u een goede afweging kunt maken bij uw keuze voor dynamische tarieven.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

Inleiding

Wat zijn dynamische tarieven?

Tarieven tegen inkoopsprijs?

Hoe varieert de dynamische stroomprijs per dag?

Verschillende soorten dynamische tarieven

Fundamenteel verschil met variabele tarieven

Overwegingen

Dynamische tarieven in 2022

Zonnestroom en dynamische tarieven

Selectie leverancier

Onze leverancier EnergyZero

Bepalen maandvoorschot

Aanpassen maandvoorschot

Concluderend

Meedoen?

 

Inleiding

Dynamische contracten zijn steeds vaker in het nieuws en worden gezien als een aantrekkelijk alternatief voor variabele energiecontracten. Vooral nu sinds de historische piek van augustus 2022 de prijzen op de energiebeurs een dalende trend vertonen en dynamische tarieven daarbij sneller dalen dan variabele tarieven.

Tegelijkertijd zien we ook eenzijdige verhalen over risico's die geen recht doen aan de kansen die dynamische tarieven bieden. Bovendien wordt het feit dat dynamische tarieven op lange termijn uiteindelijk goedkoper zijn daarin vaak onderbelicht.

Ons streven met deze notitie is daarom een genuanceerd verhaal. We leggen uit welke soorten dynamische tarieven er zijn en analyseren de risico's en kansen.

 

Wat zijn dynamische tarieven?

Dynamische tarieven zijn relatief nieuw en worden ook wel flexibele tarieven of dagprijs tarieven genoemd. 

Bij een dynamisch energiecontract krijgt u tarieven berekend die direct gekoppeld zijn aan de prijzen van de spotmarkt (de day ahead markt op de energiebeurs). Iedere dag rond 15.00 uur worden de tarieven van de volgende dag bekend gemaakt, voor stroom per uur en voor gas per dag. Om uw verbruik per uur te kunnen registreren is een slimme meter noodzakelijk.

Het voordeel is dat u (veel) minder risicopremie betaalt, doordat uw energie direct op de spotmarkt wordt ingekocht.

Tarieven tegen inkoopprijs, bestaat dat echt?

Nee, dat bestaat niet! Toch wordt vaak gesuggereerd dat u met dynamische tarieven geleverd krijgt tegen inkoopprijs. Dat is maar gedeeltelijk waar. 

Weliswaar betaalt u het spotmarkt tarief, maar leveranciers van dynamische contracten berekenen wel additionele inkoopkostenover uw verbruik (kWh/m3). Denk daarbij aan onbalanskosten, GVO, CO2-compensatie, regiotoeslag (gas), kosten toegang handelsplatform, debiteur- en kapitaalkosten. Die zitten natuurlijk ook allemaal in uw variabele tarieven, alleen veel minder zichtbaar.

Daarnaast wordt zoals gebruikelijk ook vastrecht berekend. Dat ligt bij dynamische tarieven wat hoger, en verschilt per leverancier. Het is overigens niet altijd duidelijk of bepaalde kosten in de inkoopkosten of het vastrecht verwerkt zijn waardoor vergelijking tussen aanbieders soms lastig is.

Natuurlijk betaalt u ook zoals gebruikelijk energiebelasting, btw en netbeheerkosten.

 

Hoe varieert de dynamische stroomprijs per dag?

De kale stroomprijs op de spotmarkt heeft iedere dag een ander verloop, maar bepaalde patronen komen vaker terug. Hieronder ziet u een representatieve weekdag.

 
Typisch verloop dynamische stroomprijzen op 2 juni 2022

De afbeelding hierboven laat vooral de vraagkant zien: vroeg in de ochtend is er veel vraag naar stroom, evenals vanaf het eind van de middag tot in de avond. Niet iedere dag heeft hetzelfde verloop. Vooral het weekeinde wijkt af doordat de spreiding tussen het hoogste en laagste tarief vaak minder is. 

Aan de aanbodkant zorgt het toenemend aandeel van duurzame bronnen zoals zon en wind voor een groter weersafhankelijk verschil tussen hoogste en laagste tarief. Zo kan het zijn dat op een zonnige dag de prijs van elektriciteit zelfs negatief is.

U profiteert dan ook extra van dynamische tarieven als u uw energieverbruik slim afstemt op de momenten waarop de tarieven gunstig zijn.

 

Verschillende soorten dynamische tarieven

Er zijn belangrijke verschillen tussen leveranciers van dynamische tarieven. Die verschillen maken dat het soms een wezenlijk ander product is.

Belangrijk is de berekening van het maandvoorschot. Sommige leveranciers nemen het werkelijke verbruik in die maand, gecombineerd met de verwachte prijs voor de komende week of maand. Daardoor ontstaan grote fluctuaties in het maandvoorschot.

Andere leveranciers willen dit juist zoveel mogelijk voorkomen en gaan uit van uw gemiddelde jaarverbruik en een gemiddeld ingeschat dynamisch tarief voor het komende jaar. Ook andere combinaties komen voor.

U begrijpt dat deze verschillen leiden tot onvergelijkbare maandvoorschotten. Zowel voor onderlinge vergelijking tussen leveranciers van dynamische tarieven, als voor vergelijking met een contract tegen variabele tarieven.

 

Fundamenteel verschil met variabele tarieven

Sinds de Russische inval in Oekraïne worden de variabele tarieven meestal per maand vastgesteld. De hoogte hangt sterk af van het moment van inkopen, en de marge die de leverancier er op zet. 

Weinig mensen realiseren zich dat variabele tarieven op de termijnmarkt moeten worden ingekocht, net zoals de vaste contracten van 1 of 3 jaar. Voor een leverancier is een variabel contract eigenlijk een vast contract voor één maand. Het nadeel daarvan is dat de risicopremies op de termijnmarkten nu hoog zijn. Daarom zijn ook variabele contracten relatief duur. 

Dynamische contracten daarentegen worden direct ingekocht op de spotmarkt, waar de tarieven dagelijks wijzigen. Zonder dure risicopremies zijn deze dynamische tarieven gemiddeld goedkoper. 

Uiteraard zijn er ook risico’s, want dynamische tarieven fluctueren per dag.

 

Overwegingen

In deze notitie hebben wij uitgelegd dat er verschillende soorten dynamische tarieven zijn. Door de onderling verschillende berekeningsmethoden ontstaan grote verschillen in het berekende maandvoorschot, en dus de offerte (of prijsvoorstel). Het maandvoorschot op zichzelf zegt daarom bij dynamische tarieven eigenlijk weinig. Het is in elk geval niet iets om uw keuze op te baseren.

De overweging om te kiezen voor een dynamisch contract ligt vooral in de overtuiging dat het bij u past en dat u daarmee beter uit bent, waarbij het bewijs pas later wordt geleverd.

Of een dynamisch contract bij u past hangt in beginsel van twee aspecten af, namelijk: bent u bereid op korte termijn iets meer risico te nemen, en past het patroon van uw energieverbruik bij een dynamisch contract?

Bij de risico vraag zijn de alternatieven van belang. Tot voor kort waren er nauwelijks contracten voor langere tijd beschikbaar, en de beperkt aangeboden 1 jaars contracten zijn meestal erg duur. Mogelijk komen binnenkort weer meer contracten met vaste prijzen beschikbaar. Het kabinet wil dit stimuleren, maar Energieleveranciers zijn terughoudend en stellen op hun beurt eisen, zoals hogere opzegboetes bij tussentijdse opzegging van vaste contracten.

Samen met het feit dat de prijzen nog steeds erg hoog zijn, lijken vaste contracten daarom voorlopig niet interessant.

Dan de variabele tarieven zelf. Voor de oorlog met Oekraïne werden die tarieven maar 2x per jaar vastgesteld en een half jaar geldig. Tegenwoordig worden variabele tarieven echter meestal per maand vastgesteld. Het verschil in risico voor prijsstijgingen ten opzichte van dynamische dagtarieven is dan in feite nog maar klein Ofwel: op dit moment is er daarom weinig verschil in risico tussen dynamische tarieven en variabele tarieven.

Het patroon van uw energieverbruik is ook relevant. Wanneer uw verbruik ongunstig verdeeld is over de dag, en ook onvoldoende aangepast kan worden om de duurste momenten te vermijden, dan kan het zijn dat u minder profiteert van de dynamische tarieven, of zelfs juist meer gaat betalen. Hoe meer u uw verbruik kunt sturen naar de goedkopere momenten op een dag en in de week, hoe meer u profiteert van dynamische energietarieven!

Op basis van historische gegevens blijken dynamische tarieven goedkoper. Tussentijdse prijsschommelingen zijn weliswaar mogelijk, maar hoe langer u gebruik maakt van dynamische energietarieven hoe groter de kans is dat deze stelling ook voor u klopt.

Vergelijk het met een variabele hypotheekrente (Euribor), of het beleggingsrendement van uw aandelenportefeuille. Maar uiteraard geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wij zijn er van overtuigd dat dynamische tarieven de toekomst zijn. Niet alleen vanwege het gezamenlijke belang in het kader van de energietransitie, maar ook vanuit persoonlijk belang. Er zijn steeds meer mogelijkheden om hierop in te spelen en geld te besparen. Thuisbatterijen, zonnepanelen en electrische autos gaan een enorme boost geven aan het besparingspotentieel van dynamische tarieven. En uiteraard gaan wij u daarbij helpen. U hoeft het niet alleen te doen!

 

Dynamische tarieven in 2022

Ondanks het bijzondere jaar was een contract tegen dynamische tarieven ook dit jaar gemiddeld goedkoper dan een contract met variabele tarieven.

We hebben ter illustratie een casus doorgerekend met het verbruik van de maximum waarden van het prijsplafond energie (2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas). Daarvan is namelijk een goede inschatting van het dagelijks verbruik te maken (fractielen). Verbruikte u zelf (veel) meer, dan kan het relatieve voordeel nog hoger uitvallen. 

 
energiekosten per maand in 2022

 

In 2022 kostte dit verbruik € 2.833 voor de variabele tarieven van onze huidige leverancier Energyhouse, en € 2.334 bij dynamische tarieven (met het verbruik tegen de gemiddelde dagprijs). In de grafiek betekent lichtrood boven het donkere vlak dat dynamisch duurder was en lichtblauw dat variabel duurder was. 

U ziet dat met name in maart dynamisch aanzienlijk duurder was, natuurlijk door de invloed van de Russische inval in Oekraïne op de gasprijs. In het najaar bleven de variabele tarieven hoog, terwijl de dynamische veel langer laag bleven. Ook 2023 is goed begonnen met uiterst lage dynamische tarieven, die overigens ook in de variabele tarieven vanaf half februari zichtbaar zijn. 

 

Zonnestroom en dynamische tarieven

Bij teruglevering binnen een dynamisch contract krijgt u de marktprijs per uur voor uw stroom. Dat kan heel interessant zijn op momenten dat de stroom relatief duur is.

De prijs was in 2022 incidenteel negatief, op zeer zonnige momenten in het weekend. Dat is dan het moment om extra te verbruiken, of de panelen af te schakelen. In de praktijk is het voordeel van dynamisch echter zodanig dat een beetje teruglevering op die momenten over het jaar verwaarloosbaar is.

 

Selectie leverancier

Het aantal leveranciers dat dynamische tarieven aanbiedt is relatief beperkt. De grote leveranciers doen niet mee. Wij hebben de indruk dat de gevestigde orde zeer terughoudend is omdat het een negatieve invloed heeft op hun verdienmodel. Voor ons is dit natuurlijk een argument om hiermee juist wel ervaring op te doen.

De kleine groep leveranciers die dynamische contracten aan consumenten aanbiedt zijn over het algemeen kleine partijen die nog niet zo lang op de markt actief zijn. Dat vereist enige voorzichtigheid bij de keuze van een leverancier.

Ook hebben we uitgelegd dat er verschillende soorten dynamische contracten bestaan en de berekening van inkoopkosten ten opzichte van het vastrecht niet altijd goed te beoordelen zijn. Dat vereist een wat uitgebreidere analyse die wij ruim een jaar geleden hebben uitgevoerd, waarna we verschillende ervaringen met leveranciers hebben opgedaan. Ook om aspecten als facturatie informatievoorziening, wijze van communicatie en toegankelijkheid van de apps te kunnen beoordelen.

 

Onze leverancier EnergyZero

Wij hebben in 2022 gekozen voor EnergyZero als voorkeursleverancier voor dynamische contracten. EnergyZero is al sinds 2014 gespecialiseerd in dynamische contracten en is zeer vooruitstrevend in de nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij dynamische contracten. 

EnergyZero levert groene stroom en gas. De inkoopkosten behoren tot de laagste in de markt. En deelnemers van Energiekantoor betalen een lager vastrecht dan standaard, zelfs iets lager dan ANWB Energie die ook voor EnergyZero heeft gekozen.

Verder behoort Energy Zero tot de leveranciers die de aanvullende verklaringen hebben ondertekend die door Energie Nederland en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgesteld is voor leveringsovereenkomsten met dynamische prijzen, om consumenten te beschermen tegen de risico’s van dit soort contracten. Daarmee is ook de wijze van berekenen geborgd, zodanig dat uw maandvoorschot in lijn blijft met uw feitelijke energiekosten.

 

Bepalen maandvoorschot 

Er is een verschil tussen de werkelijke tarieven die u berekend krijgt over uw verbruik en de verwachte tarieven die u via uw maandvoorschot betaald.

Onze leverancier EnergyZero bepaalt uw maandvoorschot als volgt: uitgangspunt zijn de tarieven van de spotmarkt, die worden vergeleken met de prijs op de termijnmarkt voor de komende 12 maanden. Daarop vindt een correctie plaats met de historische verlagende factoren voor dynamische prijzen, zoals het lagere gemiddelde door vraagsturing en de lagere factor van risicopremies.

Het maandvoorschot bij dynamische tarieven ligt daarom niet altijd lager dan bij variabele tarieven, waarbij immers altijd maar één maand vooruit wordt gekeken.

Op dit moment ligt het maandvoorschot voor dynamische tarieven lager maar dicht in de buurt van het maandvoorschot bij de traditionele variabele contracten. Dat komt omdat de markt op dit moment afwacht, onder meer op hoeveel koud weer er deze winter nog komt en op de ontwikkelingen in de Oekraïne de komende maanden.

 

Aanpassen maandvoorschot

In de app kunt u bovendien zelf uw verbruik aanpassen (20%) en daarmee ook uw maandvoorschot. U ziet daar ook of uw maandvoorschot nog in lijn is met de te verwachte eindafrekening en of het verstandig is het maandbedrag aan te passen. 

Heeft u door verduurzaming, opwekking of een nieuwe samenstelling van uw huishouden een sterk afwijkend energieverbruik ten opzichte van het moment van afsluiten, dan kunt u dit altijd in overleg aan laten passen.

 

Concluderend

Eigenlijk hebben dynamische tarieven in de huidige markt veel voordelen, maar er zijn ook risico's. Deze zijn echter grotendeels te vermijden door het juiste dynamische contract te kiezen.

Met de keuze voor onze leverancier en de gekozen berekeningsmethode van het maandvoorschot loopt u relatief weinig risico op grote fluctuaties. Zelfs minder dan bij de huidige variabele tarieven. Vaste contracten zijn nog schaars en duur, en daardoor ook geen alternatief.

Dit alles maakt dat contracten met dynamische energietarieven een nuttige toevoeging zijn in de markt, en zeker het overwegen waard.

 

Meedoen?

Wilt u overstappen op een dynamisch contract bij onze leverancier EnergyZero? Of wilt u eerst weten op welk maandvoorschot u uitkomt bij een contract met dynamische energietarieven?

Mail naar contact@energiekantoor.nl  Wij helpen u verder!

 

Vragen of opmerkingen?

Wij zijn vanzelfsprekend beschikbaar voor uw vragen of opmerkingen!

Bedankt voor uw vertrouwen in Energiekantoor!